14 0067 u là gì, 14 0067 u Nickname là gì, 14 0067u là gì trong tình yêu, 14 0067 u là gì, beipharmacy.com giải đáp 14 0067 rất chính xác.

14 0067 Bạn là gì?

14 0067 u là khối lượng nguyên tử của nitơ thiên nhiên.


beipharmacy.com

Nitơ tự nhiên có sức mạnh nguyên tử là 14,0067u gồm hai đồng vị N14 và N15.

Hai đồng vị của N14 và N15 có khối lượng nguyên tử lần lượt là 14,00307u và 15,00011u.

Tỷ lệ N15 trong nitơ tự nhiên là 0,36%.

14 0067u trong tình yêu là gì?

14 0067 bạn Phân tử nitơ nitơ là viết tắt của “My Beloved”.


beipharmacy.com

  • Anh ấy là một Người yêu.
  • Lụa là Tôi.

Cuối cùng, 14 0067 u là Người yêu của tôi đang yêu.

Đó là lý do tại sao bạn thấy nó trên facebook như: Tôi gọi bạn là 14,0067u. Vì nó là khối lượng nguyên tử của nitơ.

Tôi gọi bạn là 14,0067u. Lý do cho điều này là số lượng nguyên tử nitơ

Tôi gọi 14,0067u được gọi là Người yêu dấu của tôi. Lý do là số lượng nguyên tử của nitơ.

Bạn có bất cứ ý tưởng khác? Chia sẻ nó với beipharmacy.com!


#là #gì #0067u #là #gì #trong #tình #yêu #Đúng #nhất

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.