Trên sông nhưng không thuyền đầy xe từ khắp nơi thì sao, beipharmacy.com giải câu tục ngữ nghiện màu sắc thì không ai thích, khi lắp bệ Eiffel thì chữ gì thêm màu?

Có ích gì khi ở trên sông mà không phải là những con thuyền đầy xe từ khắp nơi trên thế giới?

Trên sông không phải là thuyền mà người, xe chật kín cả người. và từ PH.


beipharmacy.com

Nếu bạn thêm màu sắc, những từ không ai thích?

Thêm màu sắc, không ai thích nó với từ PHA.

Ý nghĩa của từ “p” trong Tháp Canh là gì? Hậu tố màu là gì?

Tháp Ephfel khi đặt chữ “p” bên trong là chữ PHÁP.

Thuật ngữ thêm màu là từ PHAs.


beipharmacy.com

beipharmacy.com đã chia sẻ nó.


#Trên #sông #chẳng #phải #thuyền #người #mọi #miền #đón #đưa #là #gì #Đúng #nhất

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.