Những nội dung của biển không tuân theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, hãy trả lời câu hỏi này để tìm hiểu những nội dung có trong Luật Biển 1982 và Luật Biển Việt Nam 2012.

Nội dung nào sau đây về vùng biển không phù hợp với các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển?

Quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển không phù hợp với quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển và giới hạn ngoài của vùng tiếp xúc cách điểm xuất phát 24 hải lý.


beipharmacy.com

Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, những vùng biển nào thuộc quyền tài phán của quốc gia ven biển?

Theo Công ước Luật Biển năm 1982, các vùng biển thuộc quyền tài phán của quốc gia ven biển là Vùng nước nội địa và biển phụ lưu
(Điều 2 Công ước Luật Biển năm 1982).

Theo Công ước Luật Biển năm 1982, vùng biển nào tiếp giáp với nội thủy, nằm ngoài đường căn cứ và có chiều rộng không quá 12 hải lý tính từ đường cơ sở được xác lập theo quy định của Công ước?

Theo Công ước Luật Biển năm 1982, một đại dương gần với vùng nội thủy, ngoài đường cơ sở và chiều rộng không vượt quá 12 hải lý tính từ đường cơ sở được vẽ biểu đồ theo Công ước về lãnh hải (Điều 3 Công ước về Luật biển năm 1982).

Theo Công ước Luật Biển năm 1982, khu vực phía sau và tiếp giáp đại dương không vượt quá 200 km tính từ điểm bắt đầu đo bề mặt đại dương là bao nhiêu?

Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, lãnh thổ ở phía bên kia biển và tiếp giáp với biển không được vượt quá 200 km tính từ biển. từ tiêu chuẩn dùng để tính toán phạm vi vùng biển ven bờ và thềm lục địa (Điều 55 và 57 của Công ước Luật Biển năm 1982).

Theo Công ước Luật Biển năm 1982, một quốc gia ven biển không thể ban hành luật và quy định liên quan đến việc đưa người vô tội vào lãnh hải của mình dựa trên điều nào sau đây?

Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, một quốc gia ven biển không thể thiết lập luật và quy định liên quan đến việc đi lại vô tội vạ trong vùng biển của mình. vấn đề thiết kế, xây dựng hoặc thiết bị của tàu nước ngoài, nếu chúng không tuân theo luật pháp hoặc quy định quốc tế (Đáp án D (Khoản 1, 2, Điều 21 Công ước Luật Biển năm 1982).


beipharmacy.com

Theo Công ước Luật Biển năm 1982, ai là người có quyền chủ quyền trên thềm lục địa để thăm dò và khai thác tài nguyên?

Theo Công ước Luật Biển năm 1982, chương thực hiện chủ quyền đối với thềm quốc tế trong việc thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên. của mình là Quốc gia ven biển (Điều 77 Công ước Luật Biển năm 1982).

Theo Luật Biển Việt Nam 2012, ở các vùng nông thôn của Việt Nam, tàu của các nước có những quyền gì?

Theo Luật Biển Việt Nam 2012, trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền các nước có quyền quyền đi lại vô tội; Đối với tàu chiến nước ngoài khi thực hiện quyền này phải thông báo trước cho cơ quan chức năng của Việt Nam. (Điều 2, Điều 12 Luật Biển Việt Nam 2012).

Theo Luật Biển Việt Nam 2012, ai có quyền tài phán đối với các đảo nhân tạo, tài nguyên và thiết bị ở vùng biển trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và thềm châu Phi?

Theo Luật Biển Việt Nam 2012, chương này có quyền tài phán đối với các đảo nhân tạo, các công trình và thiết bị nằm ở vùng biển trong khu kinh tế và Thềm Việt Nam của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 34 Luật Biển Việt Nam 2012).

Theo Luật Biển Việt Nam 2012, bộ phận nào của kinh tế biển không được Chính phủ ưu tiên phát triển?

Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nhà nước Ưu tiên phát triển ngành kinh tế biển là xuất nhập khẩu thủy sản. (Khoản 3, 4 và 6 Điều 43 Luật Biển Việt Nam 2012), beipharmacy.com sẽ chia sẻ với các bạn.


#Nội #dung #về #các #vùng #biển #không #đúng #quy #định #Công #ước #Liên #hợp #quốc #về #Luật #biển

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.